DANMARKS UBENYTTET GLOBALE FORSPRING

dabgoOplæg modtaget fra Danes Abroad Business Group Online’s stifter Jesper  Løvendahl.

Det følgende oplæg vil presse grænserne for national innovation, med fokus på at gøre ”kagen” større og dermed øge velstanden. Alt sammen ved hjælp af eksisterende globale ressourcer og innovativ tilgængelig teknologi. Hvis implementeret, vil det flytte Danmark ind i 21. århundrede og efterlade alle klodens andre nationer i det 20. århundrede.

1. Problemstilling

Hvordan øger vi produktiviteten og velstanden i Danmark? Hvorledes vendes brain drain (hjerneflugt) til brain gain?

Der bor i dag ca. 200.000 danskere uden for Danmarks grænser.

Med væksten i virtuelle jobs øges mulighederne for at bosætte sig hvorsomhelst i verden, og stadigvæk passe sit danske job. Vi vil i fremtiden se flere af Danmarks borgere udvandre i kortere eller længere perioder. Det kan være på eget initiativ eller i forbindelse med en udstationering. En del vælger at blive ude, og bliver ofte i forbindelse med jobskifte til en udenlandsk virksomhed ”usynlige for Danmark”.

”Hjerneflugt” er ikke kun en udfordring for Danmark, men for størstedelen af Europas lande.

Hjerneflugten er og vil blive et stigende problem for Danmark, hvis vi ikke vi finder ud af hvordan vi kan drage fordel af denne udvikling.

Løsningen er ikke, som mange tror, at gøre det mere besværligt for danskerne at flytte til udlandet, modarbejde muligheden for dobbeltstatsborgerskab eller lokke danske statsborgere hjem med skattelettelser. For der er beviseligt en kæmpe værdi i at have danskere i udlandet.

I en dansk videnskabelig artikel under navnet ”Flows of People, Flows of Ideas, and the Inequality of People” skrevet af de to økonomiprofessorer Thomas Barnebeck Andersen fra Syddansk Universitet og Carl-Johan Dalgaard fra Københavns Universitet, beviser de at høj rejseaktivitet er lig med produktivitet og velstand.

Danmark er blandt de 20 lande i verden med den største rejseaktivitet set i forhold til arbejdsstyrken. Deter en medvirkende årsag til at velstanden i Danmark er højere sammenlignet med andre lande, hvis befolkning ikke rejser så ofte. Ifølge professorerne bag artiklen, bidrager udlandsdanskere med langt mere værdi, end man lige umiddelbart har gået og troet. Professorerne peger på at udveksling af viden, idéer, teknologi og nye arbejdsgange sker hurtigere i lande med høj rejseaktivitet.

Deres analyser af hvor meget produktiviteten forøges i Danmark, hvis der sker en stigning i antallet af indog udrejser gør en målrettet indsats yderst interessant. Det viser sig nemlig at en forøgelse af rejseaktiviteten på 5 procent vil skabe en velstandsforbedring på 1 procent, svarende til en vækst på circa 18 mia. kr. Og det er vel at mærke en afledt effekt uden, at der gøres en bevidst og målrettet indsats for at skabe denne effekt.

Professorernes konklusion er at vi altid har forbundet væksten fra globalisering med handel, og derfor ligger fokus fra politikerne på at styrke konkurrenceevnen med fordelagtige skatteforhold. Men der er en anden dimension af globaliseringen, som har en endnu stærkere effekt på produktiviteten, nemlig rejseaktivitet.

Opsummeret, så er både hypotesen og konklusionen, at Danmark kan drage en enorm fordel af at udnytte alle danskeres kompetencer, og det gælder bestemt – og måske især – dem der ikke længere bor I Danmark. Man kan sige, at det på en måde er indsnævret og absurd, at vi som videnssamfund betragter den samlede danske videns kapital, som den der geografisk befinder sig i Danmark. Vi har en fantastisk mulighed for at øge den danske videns kapital , ved at inkludere alle danskere – personer og virksomheder – i ’Danmarks vidensbank’, og dermed øge innovation, velstand og vækst.

2. Målsætning 

ET GLOBALT DANSK KOMPETENCE KORT OG INTERAKTIVT FORUM – DANMARKS INTRANET

Eksempler på muligheder og synergier der kan opnås (listen er ikke udtømmende):

• At skabe et globalt dansk kompetence-kort: -For at kunne vende hjerneflugt til ”brain gain” blive vi nødt til at skabe et globalt kompetencekort over danskere i udlandet. Således kan vi trække på landets globale kompetencer på rigtig tid og sted.

• At søge i dansk CV-/kompetence-database globalt og lokalt.

• At øge adgangen til beslutningstagere i udenlandske virksomheder via danskere i de pågældende virksomheder eller deres kontakter i disse.

• At finde og tiltrække udenlandsdanskere til jobs i Danmark eller for danske virksomheder I udlandet.

• At skabe en dansk international vidensdatabase (Wikipedia-struktur),

• At øge den internationale samhandel blandt danskere, via opslagsværk over danske virksomheder I udlandet.

• At intensivere samarbejdet med ”Invest in Denmark”, ”Copenhagen Capacity” mfl. uddannelse og online værktøjskasse.

• At samle globale faglige vidensnetværk (eks. Cleantech, kommunikation, ingeniører, finans, design osv.)

• At øge antallet af forretningsrelaterede transaktioner mellem udenlandsdanskere, dansk ejet udenlandske virksomheder og dansk erhvervsliv.

• At øge mulighederne, indflydelsen og succesraten for danskere i udlandet ved hjælp og inspiration fra dansk erhverv.

• At øge rejseaktiviteten både fysisk og virtuelt pga.den øgede aktivitet og de flere muligheder som byder sig mellem udenlandsdanskere og Dansk erhvervsliv.

3. Anbefaling

Hvis vi kigger på succesfulde globale virksomheder, så har de formået at skabe en infrastruktur for vidensdeling på tværs af landegrænser ved hjælp af intranet-værktøjer. For privatpersoner er denne vidensdeling i de senere år sket via social media platforme som LinkedIn og Facebook.

Tænk hvad 10.000, 20.000 eller 40.000 danske forretningsfolk kunne gøre hvis de kunne aktiveres og engageres på rigtig tid og sted, samt løbende have mulighed for at give input og modsat blive informeret om muligheder i Danmark.

Til trods for denne almene viden omkring vidensdeling, så er der intet land i verden som benytter sig af gammel intranet-teknologi eller de nye social media platforme med det formål at skabe et globalt kompetence-kort over dets lands internationale videns kapital.

Et lands internationale sociale kapital er ”the low hanging fruit” som alle søger med lys og lygte efter når de prøver at forbedre landets internationale konkurrenceevne, men som alle – uden undtagelse – komplet overser. Forestil jer hvis en virksomhed håndterede sine internationale medarbejdere på samme måde som et land håndterer sine internationale borgere…

Vi kan med få midler skabe ekstraordinære resultater ved at udvikle en enestående online platform (Danmarks intranet) for Danmark. Det vil som nation sætte os i stand til at bruge offline- og onlineværktøjer til landets fordel, i samme stil som privatpersoner og virksomheder gør det i dag. Danmark er ifølge ”World Economic Forum” ”The most networked economy in the world”. Det betyder at vi har verdens bedste forudsætninger for at lykkes med en kombineret online/offline strategi og dermed skabe en international fordel i forhold til andre nationer. Alt dette med hjælp fra de danskere som i dag allerede er bosiddende i udlandet og som i dag medvirker til brain drain. Vi kan sammen vende dette til Danmarks styrke og vende brain drain til brain gain.

Vi har som land en bedre forudsætning for at et sådanne projekt kan lykkes, da vi som de eneste i verden har et allerede veletableret dansk online forretningsnetværk med mere end 10.000 medlemmer. Netværket har eksisteret siden 2006 og hedder DABGO (Danes Abroad Business Group Online). Der afholdes hver måned ca. 40 arrangementer på tværs af 6 kontinenter. DABGO er en non-profit organisation og det er gratis at være medlem af DABGO. DABGO har Globalt over 100 frivillige udenlandsdanskere som kører netværket.

Det er DABGO’s mission gennem en kerne af Internet-baserede værktøjer samt fysiske aktiviteter og arrangementer, at skabe muligheder for danskere i udlandet ved at styrke deres – og dermed Danmarks – netværk og relationer internationalt. Herunder at engagere medlemmerne i at netværke mere effektivt, støtte op omkring lokale danske initiativer, skabe større præference for at handle dansk, og ikke mindst gøre danskere i udlandet til gode ambassadører for Danmark som et godt og trygt sted at gøre forretning og placere sine investeringer.

Visionen for DABGO er at være aktiv og synlig i minimum de 20 vigtigste danske eksportmarkeder og derigennem aktivt bidrage til det bedst mulige fundament for dansk international handel/eksport, forbedring af danske forretningsfolks kulturelle forståelse, internationale karrieremuligheder samt øge mulighederne for internationale investeringer i Danmark.

DABGOs stiftere er indstillet på at stille DABGO til rådighed – eller helt/delvist overgive netværket til den danske stat for at et sådanne projekt kan få den bedste og mest optimale start.

Danmark er et lille land. Vi lever af viden og videns-produkter og –services. Det vi har her, og det vi lægger op til, er at vi holder op med at betragte dansk viden via en geografisk begrænsning, og dermed bruger en enestående mulighed for at vende brain drain til brain gain. Danmark kan blive en vidensmæssig kæmpe, hvis vi arbejder mod at inkludere hele Danmarks videns kapital, uanset hvor i verden den er.

Vi har den nødvendige viden og erfaring til at succesfuldt designe og etablere et sådanne ”Danmarks Intranet” platform og vi har allerede organiseret kontakt til 10.000 internationale danske erhvervsfolk. Vi mangler blot finansiel og politisk opbakning for at kunne igangsætte Danmarks indtræden i det 21. århundrede med resten af klodens nationer haltende bagefter i brugen af innovation og teknologi i den globale konkurrence.

Kontakt person: DABGO Stifter Jesper Løvendahl /  jesper@dabgo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *